Termeni & Conditii

Conditii de utilizare

Folosirea (vizitarea sau comandarea produselor) acestui site implica acceptarea acestor termeni si conditii. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului va recomandam citirea cu atentie a termenilor si conditiilor de utilizare. Firma SC VAPO IMPEX CONSULTING SRL  isi asuma dreptul de a face modificari ale prevederilor fara o notificare prealabila.

 

Declinarea responsabilitatii

SC VAPO IMPEX CONSULTING SRL  nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi facuta responabila pentru pagubele aparute prin folosirea in orice fel a produselor achizitionate prin intermediul informatiilor de pe acest site. SC VAPO IMPEX CONSULTING SRL  incearca sa prezinte cat mai complet posibil produsele comercializate (poze, caracteristici tehnice, pret), dar nu garanteaza ca descrierea acestora sau alt continut al acestui site este exact, complet actualizat sau fara erori. Produsele livrate, pot diferi de imaginile aflate pe site in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor sau design-ului de catre producatori fara notificarea prealabila a acestora.

Eventualele probleme legate de compatibilitatea dintre componentele achizitionate folosind informatiile acestui site si cele pe care le detineti sau urmeaza sa le achizitionati din alte surse nu fac obiectul responsabilitatii SC VAPO IMPEX CONSULTING SRL.

 

Obligatiile dumneavoastra de inregistrare

In utilizarea serviciului, dumneavoastra sunteti de acord sa furnizati informatii adevarate, corecte, actuale si complete despre dumneavoastra, asa cum sunt acestea specificate in sectiunea de inregistrare ca utilizator si sunteti de acord sa furnizati aceste informatii corect si complet. In situatia in care consideram, ca aceasta obligatie nu este respectata de catre dumneavoastra, ne rezervam dreptul sa va blocam accesul, pe perioada determinata sau nedeterminata, la utilizarea serviciului fara nici o notificare prealabila.

 

Inregistrarea ca membru, parola si comportamentul ca membru

Prin inregistrarea ca membru veti fi solicitat sa va alegeti un nume de utilizator (adresa de e-mail) si o parola. Sunteti responsabil(a) de pastrarea in siguranta a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfasurata sub numele dumneavoastra de utilizator fiind integral in responsabilitatea dumneavoastra. Sunteti de acord sa ne instiintati imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizata sub numele dumneavoastra de utilizator.

 

Garantia produselor

Garantia comerciala pentru produsele si piesele vandute pe siteul nostru este de 30 de zile

Garantia comerciala se asigura pentru toate produsele comercializate de firma noastra, cu exceptia consumabilelor: cartuse, lichide etc.

Nu se acorda garantie pentru defectiunile aparute ca urmare a utilizarii de cartuse reumplute.

De asemenea, garantia nu se acorda produselor care, în opinia specialistilor nostri motivata în scris, prezinta defectiuni datorate manipularii sau exploatarii neglijente (socuri mecanice, electrice, termice, grad ridicat de impuritati, conditii de umiditate crescuta, obiecte straine sau lichide în interiorul echipamentelor, asezarea în pozitii altele decât cele descrise în manualul de utilizare etc), interventiilor neautorizate asupra echipamentelor, instalarii improprii, accidentelor de orice fel, folosirii în conditii neconforme cu instructiunile de utilizare, exploatarii peste limita de încarcare prevazuta de producator.

Uzura mecanica normala nu face obiectul garantiei.

 

Art. 1. Folosirea, vizitarea si comandarea produselor de pe site-ul www.vapo.ro implica acceptarea termenilor si conditiilor ce vor fi detaliate în paragrafele urmatoare.

www.vapo.ro îsi asuma dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari site-ului www.vapo.ro, structurii acestuia sau orice alte modificari ce ar putea afecta site-ul, fara a fi necesara o notificare prealabila catre utilizatori, în acest sens.

 

Art. 2. Comunicarile electronice, telefonice.

a) Prin accesarea site-ului www.vapo.ro, folosirea, vizitarea, cumpararea de produse, comunicarea se realizeaza în mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificarilor de orice fel de la www.vapo.ro

 

Art. 3. Securitatea si Confidentialitatea.

a) Produsele de pe acest website sunt comercializate on-line prin intermediul serviciilor oferite de www.vapo.ro

b) www.vapo.ro garanteaza securitatea sistemelor sale informatice, în acest sens, datele personale introduse de dumneavoastra pentru completarea comenzii nu vor intra în posesia unor terte parti si nu vor fi abuziv folosite.

 

Art. 4. Declinarea responsabilitatii.

a) www.vapo.ro nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi facuta responsabila pentru:

1. Pagubele aparute prin folosirea în orice fel a produselor cumparate prin intermediul site-ului www.vapo.ro;

2. Problemele de compatibilitate cu produsele achizitionate de la alte firme;

3. Nu ne asumam nici o raspundere în cazul în care produsele achizitionate de la www.vapo.ro sunt folosite pe sisteme care nu corespund ca performante cu specificatiile tehnice ale produselor respective;

4. Descrierea produselor (imagini, specificatii tehnice, pret) sau continutul site-ului www.vapo.ro este exact, complet actualizat sau fara erori. Datorita modificarilor caracteristicilor sau a design-ului de catre producatori (fara o notificare prealabila), produsele livrate pot diferi în orice mod de imaginile afisate pe site.

5. În cazul în care preturile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost operate gresit în baza de date, firma www.vapo.ro are dreptul sa anuleze livrarea produsul respectiv si sa anunte clientul despre eroarea aparuta, în cel mai scurt timp, daca livrarea nu a avut loc, www.vapo.ro nu poate fi facuta în nici un fel responsabila pentru pagubele sau prejudiciile rezultate din neonorarea comenzilor.

6. Valoarea maxima a obligatiilor fata de orice client, în cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare a produselor, se reduce strict la valoarea sumelor încasate de la clientul respectiv.

 

Art. 5. Litigiile

a) Conflictele aparute între utilizatorii site-ului www.vapo.ro vor fi rezolvate pe cale amiabila în termen de 15 zile lucratoare de la data sesizarii în scris a problemelor, de catre utilizator.

b) În cazul în care litigiul nu este solutionat pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata române.

 

Art. 6.  Drepturile de autor.

a) Continutul acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi, baze de date si orice alte date) este proprietatea www.vapo.ro si este protejat, conform Legii Drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala.

b) Folosirea fara acordul www.vapo.ro a oricaror din elementele enumerate se pedepseste conform legilor în vigoare.

Terms of Use

Using (visiting or ordering products) site, you agree to these terms and conditions. For use in good conditions of the site we recommend you carefully read the terms and conditions of use. SC VAPO IMPEX SRL  reserves the right to make changes without prior notice provisions.

 

Disclaimer

About SC VAPO IMPEX SRL is not responsible for and can not be held responsible for damages incurred in using any product purchased through the information on this site. About SC VAPO IMPEX SRL tries to present as complete as possible marketed products (photos, features, price), but does not guarantee that their description or other content of this site is accurate, complete or error-free update. Products supplied may differ from pictures on the site in any way due to changing characteristics or design by the manufacturers without notice to them.

Any compatibility issues between components purchased using this site and the information that you own or are about to purchase from other sources not subject to liability SC VAPO IMPEX SRL.

 

Your Registration Obligations

In the service, you agree to provide true, accurate, current and complete information about yourself, such as those specified in the user registration section and agree to provide this information correctly and completely. In case we believe that this obligation is respected by you, we reserve the right to block access to specified or indefinite period, to use the service without notice.

 

Registering, password and behavior as a member

With a membership you will be asked to choose a username (email address) and password. You are responsible for (a) the safekeeping of password as a member of this site, any activity performed under your user name is entirely your responsibility. You agree to notify us immediately of any loss of password or sign of unauthorized activity under your username.

 

Product liability

Commercial Guarantee for products and parts sold on our site for 30 days

Commercial warranty is provided for all products sold by our company, except consumables: cartridges, liquid etc.

No warranty is given for damages arising from the use of refilled cartridges.

Also, the guarantee is granted to products which, according to our specialists reasons in writing, is damaged due to handling or careless operation (mechanical shock, electrical, thermal, high impurities, high humidity conditions, foreign objects or liquids inside the equipment , placing in positions other than those described in the user manual, etc.), unauthorized interference on equipment, improper installation, accidents of any kind, for use in circumstances inconsistent with instructions for use, operation beyond the load provided by the manufacturer.

Normal mechanical wear is not covered by this warranty.

 

Article 1. Use, visiting and ordering products on www.vapo.ro site implies acceptance of terms and conditions that will be detailed in the following paragraphs.

www.vapo.ro reserves the right to make any changes to these provisions and any changes www.vapo.ro site, structure or any other changes that could affect the site without requiring a notice to users, in this respect.

 

Article 2. Electronic communications, telephone.

a) By accessing the site www.vapo.ro, using, visiting, buying products, communication is done electronically, so considering that the user agrees to receive notices of any kind from www.vapo.ro

 

Article 3. Security and Privacy.

a) The products on this website are sold online through services offered by www.vapo.ro

b) www.vapo.ro guarantee the security of its computer systems in this respect, your personal data entered by completing the order will come into possession of third parties and will not be improperly used.

 

Article 4. Disclaimer.

a) www.vapo.ro not responsible and can not be held responsible for:

1. Damages incurred through the use of any products purchased through the site www.vapo.ro;

2. Compatibility issues with products purchased from other companies;

3. We assume no responsibility for the products purchased from www.vapo.ro are used on systems that do not meet the performance specifications of the products;

4. Description of products (images, technical specifications, price) or www.vapo.ro site content is accurate, complete or error-free update. Modifications to the design characteristics or by producers (without notice), products supplied may differ in any way the images displayed on the site.

5. If prices or other details regarding the products were displayed wrong, including because they were made wrong database www.vapo.ro company has the right to cancel delivery of product and to notify customers about the problem with in no time if delivery did not occur, www.vapo.ro can not be made responsible for any damage or loss resulting from not keeping order.

6. The maximum amount of obligations to any customer for failure to deliver or delivery of our products is strictly reduce the amount of the payments received from the client.

 

Article 5. Disputes

a) conflicts between users www.vapo.ro site will be settled amicably within 15 days after written notification of problems by the user.

b) If the dispute is not settled amicably, Romanian competent courts of law.

 

Article 6. Copyright.

a) The content of this site (texts, images, graphics, buttons, programs, graphics, scripts, databases and other data) is www.vapo.ro property and is protected under copyright law and laws intellectual and industrial property rights.

b) without the use of any of the items listed www.vapo.ro punishable under applicable law.